May 2018


SẮC PHONG

Hoàng Đế MINH MẠNG ban cho

Ngài MIÊN CẦU (MIÊN MIÊU)
tước
TRẤN ĐỊNH QUẬN CÔNG

Sắc phong viết bằng chữ Hán trên lụa
còn lưu lại tại Phủ Thờ Phòng Trấn Định ở Truồi,
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bản dịch tiếng Việt:Năm thứ hai đời Đức Minh Mạng, tháng tư ngày mồng sáu.
Thừa Mệnh Trời, Hưng Vận Nước,

HOÀNG ĐẾ ban rằng:

Trẩm nghĩ nhà Chu lập nhiều chư hầu
nên có gốc cành mạnh mẽ,
Nhà Hán phong cho người cùng họ
cho nên phên dậu càng vững chắc,
Xem việc xưa Trẩm ??? phong rộng rãi đặc biệt,

Xét Ngươi, Hoàng Tử Thứ MIÊN CẦU

Đứa con quý tốt, hiếu thuận gia đình,
lời nói và hành động đủ hướng dẫn bạn,
rất thương yêu anh em, đủ tính khiêm tốn,
cố gắng tu sửa, đáng được nêu danh phong tước,
Nay sửa sang định gốc của sự chí ái
để hành động được chí công
mà đặc biệt tấn phong cho người lương đống,
xét xem việc thể để vị thi ân đức được rộng rãi,

Phong cho ngươi làm TRẤN ĐỊNH QUẬN CÔNG

Cấp Sách và Ấn
Ngươi cần noi theo lề, giữ gìn uy nghi,
một lòng trung hiếu, lo sửa đức hạnh
để được che chở mãi mãi.

??
Ấn định của Thái Tổ Nhân Hoàng Đế MINH MẠNG