Hoàng Đế Gia Long, tức Nguyễn phúc Ánh, sanh năm 1761 và băng hà năm 1819
 đã đựng lên một nước Việt Nam cận đại và là vị Hoàng Đế đầu tiên và khai sáng ra Triều Đại Nhà Nguyễn.
Hoàng Đế có tổng cộng 13 Hoàng Nam và 18 Hoàng Nữ.

Nguyễn Phước Tộc được chia thành từng Phòng, từng Hệ.
Một Hệ gồm nhiều hay ít phòng tùy theo vị Vua ấy sanh nhiều hay ít Hoàng Tử.
Mổi vị Vua mở ra một Hệ, mổi Ông Hoàng mở ra một Phòng.

Hệ Nhứt Chánh là Hệ của các vị Hoàng Tử con Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế (Gia Long)

Sau đây là bản kê tên các Phòng của các vị Hoàng tử và chổ nhà thờ tọa lạc:

 

Tước của các vị Hoàng Tử

Chổ Nhà thờ tọa lạc

1. Tăng Duệ Hoàng Thái Tử Làng Vân Dương, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên.
2. Thuận An Công không có
3. Hoàng Tử Tuấn không có
4. Thánh Tổ Nhơn Hoàng Đế Minh Mạng Làng An Bàng, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên.
5. Kiến An Vương Ấp Hồ Lây, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên.
6. Định Viễn Quận Vương Làng Dương Nổ, Huyện Phú vang, Tỉnh Thừa Thiên.
7. Diên Khánh Vương Làng Vỹ Dạ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên.
8. Điện Bàng Công Làng Thần Phù, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên.
9. Thiệu Hóa Quận Vương Làng Vỹ Dạ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên.
10. Quảng Oai Công không có
11. Thường Tín Quận Vương Làng Xuân Vinh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên.
12. An Khánh Quận Vương Xã Xuân Hòa, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên.
13. Từ Sơn Công Làng Xuân Hòa, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên.

close