Trang Nhà Triều Đại Nhà Nguyễn Phòng Trấn Định Tìm kiếm Bà con thuộc Phòng Trấn Định Liên lạc góp ý hoặc bổ túc Xin xem sổ lưu niệm

 

     
 

 

NGUYỄN PHƯỚC TỘC
SƠ ĐỒ GIA HỆ PHÒNG TRẤN ĐỊNH

 

 Xin đặt chuột lên trên tên từng người để biết thêm chi tiết
-------------------

Từ Ngài Nguyễn Kim đến
Ngài Nguyễn Phúc Miên Cầu (Miên Miêu)

 

 


 

 
 

 HOÀNG ĐẾ
 MINH MẠNG

 

 

 

Cầu trúc
Trấn Định website

 
 

Trở lên trên