Trang Nhà Triều Đại Nhà Nguyễn Phòng Trấn Định Tìm kiếm Bà con thuộc Phòng Trấn Định Liên lạc góp ý hoặc bổ túc Xin xem sổ lưu niệm

 

     
 

 

NGUYỄN PHƯỚC TỘC
SƠ ĐỒ GIA HỆ PHÒNG TRẤN ĐỊNH

 

           Xin đặt chuột lên trên tên từng người để biết thêm chi tiết

 

 


 

 
 

 HOÀNG ĐẾ
 MINH MẠNG

 

 

 

Cầu trúc
Trấn Định website

 
     

 

Google
 
Web trandinh.info